Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.czarnkow.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 3 stycznia 2011 r. 

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów, czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 28.10.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest st. asp. Karolina Górzna-Kustra, e-mail: karolina.gorzna-kustra@po.policja.gov.pl, tel. 47 77 48-322. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie znajduje się punkt recepcyjny. Po lewej stronie od wejścia w recepcji znajduje się aparat telefoniczny, który stwarza możliwość połączenia się z wybranym policjantem lub pracownikiem cywilnym Policji. Po lewej stronie od wejścia do budynku komendy znajduje się stanowisko kierowania, gdzie za pośrednictwem dyżurnego jednostki, bądź pomocnika dyżurnego stwarza się możliwość nawiązania kontaktu z wybranym policjantem lub pracownikiem cywilnym. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem elektromagnetycznym, uruchamianym na kartę dostępową. Stanowisko kierowania całodobowo pełni kontrolę w zakresie wejść do jednostki. Interesanci mogą załatwić sprawę w punkcie recepcyjnym bądź w jednym z biur znajdujących się na parterze.


Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie

I. Budynek główny

Budynek siedziby Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie znajduje się przy ul. Kościuszki 89 w Czarnkowie. W obiekcie tym znajdują się wszystkie wydziały i komórki jednostki, dzięki czemu interesant ma możliwość załatwienia większości swoich spraw. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzi 10 schodów w jednym ciągu komunikacyjnym. Po lewej stronie schodów znajduje się winda zewnętrzna dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy budynku Komendy znajdują się miejsca parkingowe. Żadne z nich nie jest oznaczone znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na ścianie frontowej budynku znajduje się dzwonek przywoławczy.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku. Żadna z nich jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada oznakowania ewakuacyjne.

II. Budynek Komisariatu Policji w Trzciance

Budynek Komisariatu Policji w Trzciance znajduje się przy ul. Roosevelta 10 w Trzciance. W obiekcie tym mieszczą się następujące komórki organizacyjne: Zespół Dyżurnych, Referat Prewencji oraz Referat Kryminalny dzięki, którym interesant ma możliwość załatwienia większości swoich spraw. W budynku tym jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą sześciostopniowe schody oraz podjazd o małym nachyleniu. W środku budynku po lewej stronie znajduje się platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

III. Budynek Komisariatu Policji w Wieleniu

Budynek Komisariatu Policji w Wieleniu znajduje się przy ul. Jana Pawła II w Wieleniu. W obiekcie tym znajdują się następujące komórki organizacyjne: Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne, Zespół Dzielnicowych, Zespół Kryminalny, Jednoosobowe Stanowisko ds. Wykroczeń dzięki, którym interesant ma możliwość załatwienia większości spraw. W budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą sześciostopniowe schody. W środku budynku znajduje się poczekalnia, w której jest dzwonek przywoławczy. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Na parterze i piętrze znajdują się toalety, lecz nie są przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

IV. Budynek Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp.

Budynek Komisariatu Policji w Krzyżu Wlkp. znajduje się przy ul. Sikorskiego 10 w Krzyżu Wlkp. W obiekcie tym znajdują się następujące komórki organizacyjne: Referat Prewencji oraz Ogniwo Kryminalne dzięki, którym interesant ma możliwość załatwienia większości spraw. W budynku tym nie jest prowadzona całodobowa obsługa interesantów.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą dziesięciostopniowe schody. W środku budynku znajduje się poczekalnia, w której jest dzwonek przywoławczy. Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

V. Budynek Posterunku Policji w Drawsku

Budynek Posterunku Policji w Drawsku znajduje się przy ul. Powstańców Wlkp. w Drawsku. W budynku tym w systemie zmianowym służbę pełni kierownik, jeden dzielnicowy oraz trzech policjantów patrolowych. Obsługa interesantów nie jest prowadzona całodobowo. Petenci odbierani są z korytarza i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą sześciostopniowe schody. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Posterunek posiada toaletę, która nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowanie ewakuacyjne.

VI. Budynek Posterunku Policji w Lubaszu

Budynek Posterunku Policji w Lubaszu znajduje się przy ul. Bolesława Chrobrego w Lubaszu. W budynku tym w systemie zmianowym służbę pełni kierownik, czterech dzielnicowy oraz trzech policjantów patrolowych. Obsługa interesantów nie jest prowadzona całodobowo. Petenci odbierani są z korytarza i poruszają się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji.

Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą siedmio i sześciostopniowe schody. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Posterunek posiada toaletę, która nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowanie ewakuacyjne.

opracował: st. asp. Karolina Górzna-Kustra – koordynator ds. dostępności

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony