Aktualności

Oferta pracy

Data publikacji 30.04.2024

Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszego technika Zespołu Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Ogłoszenie nr 2/2024 z dnia 29.04.2024 r. na stanowisko starszy technik Zespołu Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie

 

Wymiar etatu: 0,75

Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 89

ADRES URZĘDU: Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie ul. Kościuszki 89

 

WARUNKI PRACY:

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w dniach od poniedziałku do piątku. Praca w terenie. Krajowe wyjazdy służbowe. W przypadku awarii praca w godzinach nadliczbowych – wyjazdy służbowe do komisariatów Policji powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego celem naprawy lub instalacji sprzętu i oprogramowania specjalistycznego. Zagrożenie korupcją.

Naszym pracownikom oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy;

- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe;

- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika;

- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie;

- możliwość rozwoju zawodowego;

- przyjazną atmosferę pracy.

 

OSOBA NA STANOWISKU:

• odpowiada za utrzymanie sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego i urządzeń sieciowych;

• wykonuje prace związane z instalacją i uruchomieniem urządzeń końcowych w zakresie sprzętu informatycznego;                                         

• bierze udział w pracach związanych z wdrożeniami projektów teleinformatycznych realizowanych na szczeblu lokalnym;

• konserwuje sprzęt informatyczny oraz wykonuje bieżące naprawy i konfiguracje;

• konfiguruje i instaluje sprzęt wideokonferencyjny oraz zestawia połączenia wideokonferencyjne;

• prowadzi ewidencję zgłoszeń serwisowych w Portalu Pomocy Technicznej (PPT);

• lokalizuje i usuwa uszkodzenia w sieciach okablowania strukturalnego na terenie jednostek Policji powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego;

• bierze udział w ocenie stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego jednostek Policji powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego;

• obsługuje pocztę EPUAP;

• prowadzi ewidencję i sporządza wnioski na karty mikroprocesorowe (KM) oraz karty niejawne KM-N;

• prowadzi ewidencję służbowych nośnikow danych;

• rejestruje i nadzoruje tworzenie wnioskow systemow tj. KSIP, SESPol, SEPP, SWOP;

• prowadzi ewidencję i sporządza wnioski uprawniające do korzystania z terminali mobilnych;

• prowadzi ewidencję i sporządza wnioski dotyczące służbowych telefonów komórkowych;

• prowadzi ewidencję sprzętu łączności, informatyki i oprogramowania oraz wydaje sprzęt łączności i informatyki.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

• Wykształcenie: średnie informatyczne, telekomunikacyjne lub pokrewne;

• Znajomość języków obcych: j. angielski poziom A1;

• Znajomość systemów Windows;

• Umiejętność pracy w zespole;

• Umiejętność organizacji pracy własnej;

• Odporność na stres;

• Prawo jazdy kat „B”;

• Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych;

• Posiadanie obywatelstwa polskiego;

• Korzystanie z pełni praw publicznych;

• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

• Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy stażu pracy na podobnym stanowisku;

• Posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych;

• Uprawnienia: do obsługi urządzeń sieciowych do 1 kV;

• Dyspozycyjność.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

• CV i list motywacyjny;

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka obcego;

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień do kierowania pojazdem (kat.”B”);

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KPP w Czarnkowie → zakładka „Nabór na stanowiska cywilne”);

• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;

• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatow;

• Kopie dokumentow potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy;

• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie obsługi urządzeń sieciowych do 1 kV.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTOW:

Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2024 r.

• Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

• Miejsce składania dokumentów: Komenda Powiatowa Policji Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia ul. Kościuszki 89 64-700 Czarnkow.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi: 3.439,74 zł. brutto + dodatek za wysługę lat.

Dokumenty można przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą skrzynki ePUAP urzędu. Decyduje data: stempala pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

ul. Kościuszki 89

64-700 Czarnków

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 77 48 325. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

• Wszystkie oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

• List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu.

• Dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia świadectwa, dyplomu lub zaświadczenie z uczelni.

• W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

• Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

• Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i własnoręcznie podpisane).

• Kandydat którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.

• Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy i/lub rozmowa kwalifikacyjna. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie z siedzibą przy ul. Kościuszki 89 w Czarnkowie 64-700.
 2.  Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Kościuszki 89 w Czarnkowie, e-mail: iod.kpp@po.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych na stronie KPP w Czarnkowie.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i/lub ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisow) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek ).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 5. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz aktów niższego rzędu wydanych na jego podstawie.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 9. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony