Obowiązki posiadacza psa - Porady prewencyjne - KPP Czarnków

Porady prewencyjne

Obowiązki posiadacza psa

piesPosiadanie psa to nie tylko wdzięczne, ale również odpowiedzialne hobby, dlatego decydując się na czworonoga należy wziąć pod uwagę szereg obowiązków z tym związanych.

 

 

Posiadacz psa zobowiązany jest do:

- sprawowania nad zwierzęciem odpowiedniego nadzoru;

- zapewnienia pomieszczenia chroniącego przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała;

- zapewnienia odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody;

- uzyskania zezwolenia właściwego organu gminy w przypadku utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną;

- sprzątania po swoim psie;

- dokonywania szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Właściciele psów muszą pamiętać również o smyczy, jeśli chcą wyjść ze swoim pupilem na spacer. Nie może ona jednak powodować u zwierzęcia urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu. Natomiast osobniki duże lub agresywne muszą mieć założony kaganiec.

Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa odnosi się nie tylko do wyposażenia czworonoga w odpowiedni sprzęt. Bardzo ważnym obowiązkiem, jaki spoczywa na właścicielu jest takie dopilnowanie zwierzęcia, aby było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.

Do sprawowania należytej kontroli nad psem zobowiązuje także art. 77 Kodeksu Wykroczeń, który stanowi: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Natomiast art.78 tegoż kodeksu dotyczy nie tylko właścicieli, ale wszystkich osób, które mają kontakt ze zwierzętami, i tak: „Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany”.

Warto również zapamiętać art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, który stanowi, że: „Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin”, dlatego też Policja nie zajmuje się tego typu sprawami, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

Na koniec ważna informacja dla kierowców. Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na prowadzącego pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązek zapewnienia stosownej pomocy (w miarę możliwości) lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3 tj. lekarz weterynarii, inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce lub innej organizacji o podobnym statutowym celu działania, funkcjonariusz Policji, straży miejskiej lub gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.